Dé opleider voor logistiek Nederland
Menu
Inloggen

Wij gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens

Nederveen hecht eraan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan. Met het doorgeven van jouw gegevens geef je ons toestemming deze te verwerken in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). In dit document leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarvoor we jouw gegevens gebruiken.

Wanneer je vragen hebt die niet in dit document worden beantwoord, wanneer je suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer je klachten hebt over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met jou in contact. Onze contactgegevens vindt je onderaan deze verklaring.

Kijk hieronder bij veelgestelde vragen voor relevante vragen en onderwerpen voor meer informatie.

Privacy
Wie is verantwoordelijk voor mijn persoonsgegevens?

Nederveen opleidingen en trainingen is de aangewezen verantwoordelijke in het kader van de AVG-wetgeving, als het gaat om uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wanneer je gebruik maakt van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken, die noodzakelijk zijn om de diensten te kunnen leveren. Wij bewaren deze gegevens conform de AVG. We streven ernaar om deze altijd correct en actueel te houden, je bent zelf verantwoordelijk dat de door jou aangedragen persoonlijke gegevens juist en up to date zijn

Onderstaande persoonlijke gegevens verwerken wij, waarbij wélke gegevens wij van u verwerken, afhangt van het contact dat wij met jou hebben.

NAW-gegevens en emailadres

Als je informatie bij ons opvraagt, vragen wij jouw contactgegevens zodat we de informatie naar je kunnen toesturen Als je klant wordt bij ons hebben wij in ieder geval jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres nodig

Geboortegegevens en Burgerservicenummer (BSN)

Als je klant bij ons bent, hebben wij, om voor jou een examen bij het CBR te reserveren óf om je aan te melden voor Code95 training, jouw geboortegegevens nodig. Hiermee bedoelen we jouw geslacht, geboortedatum, geboorteplaats en jouw nationaliteit. Tevens hebben wij, ter identificatie, hiervoor jouw BSN-nummer nodig

Andere dan de hierboven genoemde gegevens

Zullen wij enkel vragen en verwerken als verwerking wordt vereist of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet of een overeenkomst die jij met ons sluit of hebt gesloten

Hoe komen jullie aan mijn gegevens?

Meestal ontvangen wij jouw persoonsgegevens rechtstreeks van jou zelf. In andere gevallen ontvangen wij jouw gegevens via jouw werkgever. Wanneer dit het geval is, zal jouw werkgever met ons een verwerkersovereenkomst aangaan, waardoor wij als verwerker verplicht zijn zorgvuldig met jouw gegevens om te gaan.

Waarom verwerken jullie mijn gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden:

 • Het uitvoeren van overeenkomsten die wij met jou hebben gesloten
 • Om contact met je te kunnen opnemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je op de hoogte te brengen van aanbiedingen van producten en diensten van Nederveen en van derden
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole
 • Voor kwaliteitsdoeleinden zoals certificering en inzicht in klanttevredenheid
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor belastingaangiftes.
 • Om via social-media een podium te bieden aan onze cursisten, door bij het behalen van een opleiding, na mondelinge toestemming, naam en foto te vermelden op de platforms van Nederveen.

Misschien is het in de toekomst voor (sommige van) deze doelen niet meer vereist dat wij jouw gegevens bewaren. Wanneer wij hierdoor gegevens niet meer aan jou specifiek kunnen koppelen, dan stellen wij jou hiervan op de hoogte.

De wettelijke grond waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken

In de volgende gevallen mogen we jouw gegevens bewaren en verwerken:

 • Als je Nederveen toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent, of om op verzoek van jou vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Nederveen rust;
 • Als de verwerking noodzakelijk is om jouw of andermans vitale belangen te beschermen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Nederveen is opgedragen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Nederveen of van een derde, behalve wanneer jouw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van jouw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.
De beveiliging van jouw gegevens

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende fysieke, administratieve, technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hebben onder andere de volgende maatregelen genomen:

 • Uitsluitend bevoegd personeel heeft toegang tot persoonsgegevens, waarbij digitaal opgeslagen persoonsgegevens uitsluitend bereikbaar zijn middels persoonlijke gebruikersnamen en wachtwoorden en fysieke data door toegangsbeveiliging
 • De diverse digitale data is gescheiden en de toegang ertoe beveiligd door ICT-maatregelen

Onze werknemers zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten en activiteiten.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]

Hoelang worden mijn persoonsgegevens bewaart?

Nederveen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

Social Media

In het kader van onze marketing én omdat wij waarde zien in het bieden van een platform voor onze cursisten, kan er gebruik gemaakt worden van, door foto’s ondersteunde, berichten op social media, bijvoorbeeld wanneer een cursist is geslaagd.

Deze berichtgeving vindt enkel plaats wanneer de betreffende cursist hiervoor mondeling toestemming geeft.

Het delen van jouw persoonsgegevens met anderen

Wij verkopen jouw gegevens niet aan anderen en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven eindverantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Op onze site tref je een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Wij kunnen echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met jouw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Omwille van de uitvoering van de les-overeenkomst (nl. examens en trainingen aanvragen en registreren) is het nodig jouw gegevens te delen met het CBR.

Omschrijving van jouw rechten

Je hebt het recht om:

 • De toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken, in te trekken;
 • Jouw persoonsgegevens in te zien;
 • Jouw persoonsgegevens te laten corrigeren;
 • Bezwaar in te dienen tegen verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Jouw persoonsgegevens aan te vullen;
 • Jouw persoonsgegevens maar voor beperkte doeleinden te laten gebruiken (we stellen je op de hoogte als deze beperking niet mogelijk is, of zal worden opgeheven);
 • Jouw persoonsgegevens op te vragen, zodat je ze door kunt sturen naar iemand anders;
 • Jouw persoonsgegevens te laten verwijderen (we stellen dan ook, indien mogelijk, de ontvangers van jouw gegevens hiervan op de hoogte).

Je kunt een verzoek voor het bovenstaande sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van jouw privacy, vragen wij jou daarbij om in deze kopie jouw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken (in principe kosteloos) op jouw verzoek reageren.

Je kunt daarnaast over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor meer informatie daarover www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Inbreuk op jouw persoonsgegevens

Wanneer ondanks onze beveiligingsmaatregelen toch een inbreuk op persoonsgegevens plaatsvindt, dan zullen wij dit zo snel mogelijk (uiterlijk binnen 72 uur) melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (toezichtinstantie). Intern zullen wij deze inbreuk ook registreren. Als deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor jouw rechten of vrijheden, dan stellen wij je hier direct van op de hoogte. We delen je mee:

 • De maatregelen die wij hebben genomen naar aanleiding van de inbreuk;
 • De mogelijke gevolgen van de inbreuk voor jou;
 • Bij wie je aanvullende informatie kunt krijgen
Wijzigingen in de privacyverklaringen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. We raden je daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen (online of op het kantoor van Nederveen), zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen of klachten

Contactgegevens naar aanleiding van deze verklaring

E-mail: [email protected] Telefoon: 0184-614 674 Internet: www.nederveen.com Adres: Hakgriend 4F, 3371 KA Hardinxveld-Giessendam

Als wij persoonsgegevens voor jou verwerken

Als wij persoonsgegevens van bijvoorbeeld jouw werknemers verwerken, waarbij je de verwerkings-verantwoordelijke bent en Nederveen de verwerker, is het nodig om met Nederveen een verwerkersovereenkomst aan te gaan. Voor jouw gemak hebben wij een bruikbare verwerkersovereenkomst opgesteld. Wanneer je deze overeenkomst wilt ontvangen kun je een mail sturen via onderstaande knop, met vermelding van jouw bedrijfsnaam en wettelijk vertegenwoordiger. Je ontvangt dan een getekende overeenkomst, welke je kunt getekend retour kunt zenden. Je voldoet hiermee aan jouw AVG verplichting.

Werkt de knop niet? Mail jouw bedrijfsnaam, vertegenwoordiger en adres naar [email protected].